خدمات و محصولات  ما

                  لیست قیمت های نوت بوک به روز

ASUSنوت بوک های      acerنوت بوک          SONYنوت بوک های

مشخصات نوت بوک

ASUSGU 502 LU

T / BT / 4 cell -------- 15.6" F-HD 6144 -18323 MB DDR6 GTX 1660Ti GEFORCE 1000 SSD 24 GB DDR4 Ci 7- 10750 H 12MB CACHE

 ریال 468800000

 

 

 

مشخصات نوت بوک

 UX 431 F /BL ASUS

L ��م /��� � BT / 2 cell --------- 14.0" F-HD 2048-10132 MB DDR5 MX 250 GEFORCE 512 SSD 16 GB DDR4 Ci 7- 10510 U 8 MB CA

 358800000ریال

 

مشخصات نوت بوک

ASUSK 571 G /B

l -------- 15.6" F-HD 4096 -10090 MB DDR5 GTX 1650Ti GEFORCE 1000+ 250ssd 12 GB DDR4 Ci 7- 10750 H 12MB CACHE

335500000ریال

 

مشخصات نوت بوک

ASUSA 412 F /S

WEB/ BT/ 2 cell --------- 14.0" HD 2048-6061 MB DDR5 MX 230 GEFORCE 512 SSD 8 GB DDR4 Ci 5 8265 U 6 MB CACHE

285500000ریال

 

 

مشخصات نوت بوک

ASUSX 509 J /Gr

l --------- 15.6" HD 2048-6045 MB DDR5 MX 110 GEFORCE 1000+ 250ssd 8 GB DDR4 Ci 5 1035 G1 6 MB CACHE

 227700000ریال

 

 

مشخصات نوت بوک

ASUSR 521 J/Gr

P ��م/ ��� �2 cell --------- 15.6" F-HD 2048-6045 MB DDR5 MX 110 GEFORCE 1000 GB 8 GB DDR4 Ci 7 1065 G7 8 MB CACHE

239900000ریال

 

 

مشخصات نوت بوک

ASUSM 509 D /Gr

Hl --------- 15.6" F-HD 2048-5029 MB DDR5 MX 110 GEFORCE 1000+ 128ssd 8 GB DDR4 Ryzen5-3500 U 4 MB CACHE

212200000ریال

 

 

 

مشخصات نوت بوک

ASUSR 521 J /Gr

K --------- 15.6" F-HD 2048-4035 MB DDR5 MX 110 GEFORCE 1000+ 128 ssd 8 GB DDR4 Ci 3- 1005 G1 4 MB CACHE

 

 189400000ریال

 

                                          

این سایت متعلق است به مرکز ماشینهای اداری استان قم و تمامی حقوق این سایت محفوظ میباشد                            ا