وصيت‌نامه شهيد اصغر كربلائي

بسمه تعالي

به نام ساتر عيوبم، غافر ذنوبم، هادي راهم، خداوندي كه آنقدر لطيف و رحمان و رحيم است كه زبانم در گفتنش قاصر و قلمم در نوشتن شكسته مي‌باشد. پروردگارا تو مرا جان دادي و روزي دادي از تو اميد دارم كه مرا رايگان بيامرزي،‌زيرا تو خداوندي نه بازرگان، بارالها به وحدانيت تو و به عدالت تو شهادت مي‌دهم و شهادت مي‌دهم كه محمدص رسول تو و عليع ولي تو است. خدايا نمي‌گويم كه گنهكار نيستم،‌و مي‌دانم خطاكارم خطاهايي كه آنقدر زياد است كه حسابشان در نظرم نيست تو مي‌داني كه من چقدر بنده‌ بدي هستم اما اگر تو مرا به بديهايم بگيري و مجازات كني من تو را به رحمانيت و لطف مي‌شناسم. اگر من بدم تو خوبي، من يك خدا دارم و يك دادرس، ‌اگر به فريادم نرسي و مرا نيامرزي هيچ‌ كس ديگر را ندارم. اگر مرا بيامرزي باز هم بنده‌داري. خدايا فقط به تو محتاجم و تو را مي‌پرستم و از تو كمك مي‌جويم توبه مرا قبول كن و مرا ببخش الهي به محمد و علي و فاطمه ‌و الحسن و الحسين اغفر و ارحم عبدك الضعيف الذليل و المسكين و المستكين. خدايا مرگ حق است و براي مرگ هر لحظه آماده‌ام اما تقاضامندم مرگ مرا شهادت در راه خودت قرار دهي مرگي كه مرا دوباره زنده كني. خدايا با بخشيدن گناهانم و شهادت در راهت مرا به وجد خود برسان چون من مسكين هستم وجز اينكه خطا دارم و آمرزش خطاهايم را از تو مي‌خواهم، همچنين از تو طلب مي‌كنم چون هيچ قدرتي جز قادريت تو مرا به من و مرا به تو نمي‌رساند. خدايا سلام و درود مرا به سيد و سالار من و پيامبر گرامي، خاتم الانبياء ‌و المرسلين محمد مصطفيص و آل و اصحابش برسان، سلام مرا به يگانه دخترش (ام الحسينع و بنت رسولص)،‌ فاطمهس عزيز برسان و بگو آمادگي دارم تا آخرين قطره خونم در راه اسلام دفاع كنم و از حسينع و حسنتع و مهديعج عزيزت دفاع كنم اميدوارم تو هم مرا در روز جزا از شفاعت خود برخوردار سازي و مرا به وجد خود برساني.

در حجله عشق بي‌كفن بايد رفت                                                             دل سوخته پاره پاره تن بايد رفت

از جان گذر در سرا پرده عشق                                                                             فارق ز سرو دست و بدن بايد رفت

اصغر كربلائي

 

 

 

.