گالری شهید اصغر کربلایی علی فردویی 

 

شهید اصغرکربلایی کنارمرحوم حاج آقای شریفی امام جمعه کرج در چلمین روزشهادت شهید مرتضی شریفی

شهیداصغرکربلایی در مراسم تشیع جنازه شهید مرتضی شریفی

شهید اصغرکربلایی کنار مرحوم آیت الله قاضوی و ابوالشهید حاج غلامرضا کربلایی و مرحوم حاج غلام خادمی

شهید اصغرکربلایی کنارمرحوم ابوالشهیدش واخویش ، اکبرکربلایی اخوی و مرحو حجت الاسلام شیخ عباس ابراهیمی

شهید اصغرکربلایی و اخوی جانبازش اکبر کربلایی

شهید اصغرکربلایی و اخوی جانبازش محمد کربلایی

شهید اصغرکربلایی شلمچه

شهید اصغرکربلایی در حال اعزام به جبهه

شهید اصغرکربلایی عملیات کربلایی 5

شهید اصغرکربلایی عملیات والفجر8

شهید اصغرکربلایی قبل از عملیات آبادان

شهید اصغرکربلایی و پسر برادرش سعید کربلایی

شهید اصغرکربلایی منطقه عملیاتی

تشیع جنازه شهید اصغرکربلایی پس ا ز9 سال مفقودالاثر بودن