تیزر تبلیغاتی صدا وسیمای مرکز قم - شهید اصغرکربلایی فردویی

  

به علت پاک شدن از صداوسیما قابل دسترسی نیست