خدمات و محصولات  ما

       88لیست قیمت های نرم افزار های برلیان

      برلیان حقوق و دستمزد         برلیان 59      برلیان حسابدارن 2

نحوه تعریف طرف حساب ها و استفاده از آنها

   نحوه تعریف کالا ها و استفاده از آنها

ورود کالا و خروج کالا

   عملیات روزانه

گزارشات

سرویس ها

امکانات متفرقه

قابل برداشت و دانلو سوالات

مطالب مورد نیاز در مورد نرم افزارها شرح دستورالعمل های مورد نیاز امکانات اضافه شده اشکالات رفع شده بانک سوالات

       سیستم حسابداری برلیان 59      1390 26/6/ 1390       20 /7/1390 59 و فروشگاهی  

برلیان ویژه حسابداران  (2) 1390       16/11/1389      17/3/1389 حسابداران

 برلیان ویژه حقوق دستمزد (1) 1390        26/2/1390       2/6/1389 حقوق دستمزد

 

                      

این سایت متعلق است به مرکز ماشینهای اداری استان قم و تمامی حقوق این سایت محفوظ میباشد                            ا